ค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา


          ค่าใช้จ่าย

                     ค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยประมาณ
ภูมิภาค ปี 2006 - 2007
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ($CADS ต่อปีการศึกษา)*
ปี 2006 - 2007
ค่าเล่าเรียนสูงกว่าปริญญาตรี ($CAD ต่อปีการศึกษา)*
Newfoundland and Labrador $8,780 $1,896 - $3,549
Prince Edward Island $8,970 $4,854 - $7,281
Nova Scotia $8,233 - $14,349 $5,735 - $19,467
New Brunswick $7,843 - $12,810 $7,260 - $9,384
Quebec $10,068 - $12,930 $9,078 - $20,000
Ontario $6,900 - $16,800 $5,650 - $26,764
Manitoba $5,573 - $8,283 $4,170 - $7,937
Saskatchewan < $8,489 - $11,482 $2,000 - $7,078
Alberta $8,000 - $15,767 $5,500 - $21,546
British Columbia $9,248 - $17,667 $2,600 - $33,667

          * เป็นค่าเล่าเรียนปริญญาตรีด้าน Arts
         ** เป็นค่าเล่าเรียนปริญญาโททุกสาขา

          ที่มา Statistics Canada จาก website: http://www.studycanada.ca/english/cost_of_studying_in_canada.htm

       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณเดือนละ 900 เหรียญแคนนาดา ถึง 1,400 เหรียญแคนนาดา โดยสรุปแล้วค่าใช้จ่ายอันได้แก่ ค่าที่พักซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ใช้จ่ายหลัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมประมาณปีละ 10,800 เหรียญแคนนาดา ถึง 16,800 เหรียญแคนนาดา

          ตารางตัวอย่างราคาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยประมาณ

รายการ ราคาโดยประมาณ ($CAD)
ค่ารถประจำทางเที่ยวเดียวในท้องถิ่น $2.00 - $3.00
ค่าโทรศัพท์ในประเทศ $0.50
ค่าอาหารในร้านอาหารต่อมื้อ $10.00 - $25.00 ต่อคน
ค่าอาหารฟาสต์ฟู้ด (แฮมเบอร์เกอร์, เครื่องดื่ม และมันฝรั่งทอด) $4.00 - $6.00 ต่อคน
ค่ากาแฟในร้านกาแฟ $1.70
ข้าว 1 ถุง (2 กก.) $2.00 - $6.00
ค่าชมภาพยนตร์ $11.50 ถึง $13.00
ค่าแสตมป์จดหมายภายในประเทศ $0.50
ค่าแสตมป์จดหมายระหว่างประเทศ $1.45

          * ถ้าเป็นนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษาสามารถทำงานในสถาบันการ ศึกษาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทำงาน ประมาณ 10 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั่วโมงละประมาณ 9 เหรียญแคนนาดา*

       การประกันสุขภาพ

           การประกันสุขภาพ
           นโยบายคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ มีเฉพาะในเขต 3 จังหวัด ดังต่อไปนี้

          •  Alberta: เฉพาะนักศึกษาต้องลงทะเขียนเรียนอย่างน้อย 3 เดือนภายในวงเงินไม่เกิน 34 เหรียญแคนาดา

          •  British Columbia: เฉพาะนักศึกษาต้องลงทะเขียนเรียนอย่างน้อย 6 เดือนภายในวงเงินไม่เกิน 36 เหรียญแคนาดา

          •  Saskatchewan: ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่านักศึกษา

          สำหรับจังหวัดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น นักศึกษาต่างชาติจะต้องทำประกันคุ้มครองสุขภาพกับบริษัทประกันของเอกชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียน ที่มหาวิทยาลัยใน เมือง Ontario ยกเว้น University of Windsor จะถูกกำหนดให้ทำประกันคุ้มครอง สุขภาพ กับ หน่วยงานประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย (University Health Insurance Plan; UHIP)