แผนที่ประเทศไอร์เลนด์
ข้อมูลทั่วไป
วันประกาศอิสรภาพ: 6 ธันวาคม 1921

ประชากร : 4,339,000 คน ( ปี 2007)

เมืองหลวง: Dublin

พื้นที่: 70,273 ตารางกิโลเมตร

 

 

       ประวัติความเป็นมา

          ข้อมูลทั่วไป
          ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมที่ดีงามไม่เหมือนใครและดำรงไว้ซึ่งผ่าพันธ์ โบราณดั้งเดิมคือ Celtic รวมถึงระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม ไอร์แลนด์มีภาษาดั้งเดิมของตนเองคือ ภาษา Gaelic และการเต้นรำแบบ ไอริชเป็นการเต้นรำที่เป็นที่รู้จักและได้รับ ความนิยมอย่างมาก อีกทั้งเพลงของไอริชเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกโดย เฉพาะ นักดนตรีกลุ่ม The Chieftains ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทูตระหว่างประเทศ  ชาวไอริชเป็นชนชาติที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงด้าน ความเป็นกันเอง ชอบการพูดคุยสนทนาและสนใจที่เอาใจใส่ต่อผู้อื่น ไม่ถือตัวมีความ โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดังนั้นนักศึกษา ต่างชาติจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน ไอร์แลนด์

          ถึงแม้ว่าชาวไอร์แลนด์จะมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง แต่ภาษาที่ใช้ทั่วไปในประเทศไอร์แลนด์คือ ภาษาอังกฤษ ไอร์แลนด์ยังได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าประเทศอื่น ดังนั้นในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 20,000 คน จากทั่วโลก เดินทางมาศึกษาต่อที่ ประเทศไอร์แลนด์เพื่อต้องการคุณภาพที่ดีที่สุดด้านการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเปิดสอนทั่วประเทศ

          ไอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูง มีอัตราอาชญากรรมต่ำ แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรระมัดระวัง ถ้าต้องเดิน ทางคนเดียวในตอน ค่ำโดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งพระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 16.30 น.

          ไอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของ Dublin ที่เป็นที่กล่าวขาน และรู้จักคือ Trinity College Dublin

       ภาษา ระบบกฎหมาย และการปกครอง

            ภาษา
            ภาษาที่ใช้เป็นทางการมี 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาดั้งเดิม คือ Gaelic ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 30% สามารถ พูดภาษาพื้นเมืองได้

            ระบบกฎหมาย
           เป็นกฎหมายที่มีพื้นฐานของประเทศอังกฤษ

            การปกครอง
          
ประเทศไอร์แลนด์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งการบริหารการปกครองออกเป็น 26 เขต คือ Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow
       ระบบการเงินการธนาคาร

            ระบบการเงินการธนาคาร
            1 มกราคม 2002 ไอร์แลนด์ได้เปลี่ยนจากระบบการใช้เงินปอนด์ มาเป็นระบบเงินยูโรโดย 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 100 เซ็นต์ เหรียญกษาปณ์ แบ่ง ออกเป็น 7 ชนิด คือ 1 เซ็นต์ 2 เซ็นต์ 5 เซ็นต์ 10 เซ็นต์ 20 เซ็นต์ 50 เซ็นต์ และ 1 ยูโร และธนบัตรแบ่งออก เป็น 7 ชนิด คือ ธนบัตร ใบละ 5 ยูโร 10 ยูโร 20 ยูโร 50 ยูโร 100 ยูโร 200 ยูโรและ 500 ยูโร

         ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบด้านการเงินที่ทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่ง ส่วนการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารค่อนข้าง สะดวก ซึ่งไม่ค่อยแตก ต่าง จากประเทศอื่นๆนัก นอกจากนั้นตู้เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) สามารถหาได้ทั่วไปในตัวเมืองของ ประเทศไอร์แลนด์การเสียค่าธรรมเนียมในการ ใช้บริการธนาคารมีหลายราคา แต่บางธนาคารมีโปรแกรมการฝากเงินพิเศษ หรือ ไม่ คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคารสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้น นักศึกษาควรสอบถามธนาคารหลาย ๆ แห่งก่อนจะการตัดสิน ใจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง

       การคมนาคม

            การคมนาคม
          การคมนาคมในประเทศไอร์แลนด์ไม่แตกต่างจากประเทศอื่น ซึ่งสามารถใช้บริการรถไฟ รถเมล์ประจำทาง รถโค๊ช หรือเครื่องบินนักศึกษาต่างชาติ ที่ถือบัตร ISIC จะได้รับการลดราคาค่าเดินทาง

         สนามบินของไอร์แลนด์ที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือ Dublin, Shannon และ Cork อาจเรียกว่าเป็นสนามบินระหว่างประเทศได้เพราะสามารถ บินตรงจากประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นการเดินทางโดยทางเรือ เป็นการคมนาคมอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเดินทางระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์ได้

         รถประจำทาง
         ระบบการคมนาคมโดยรถยนต์ประจำทางบริหารงานโดย Dublin Bus,in Irish และ Bus Atha Cliath นอกจากนี้การใช้บริการ คมนาคม โดยใช้รถประจำทาง หรือ รถโค๊ชระหว่างประเทศ ซึ่งการเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนั้นผู้เดินทางควรต้องดูข้อมูลให้ดี เพราะ ในแต่ละเมือง จะ บริการรถประจำทาง หรือรถโค๊ชเฉพาะ เช่น Citylink จะให้บริการระหว่าง Galway – Shannon, Dublin และไปที่ สนามบิน Dublin บริการรถของ Busnestor ให้บริการเส้นทางจาก Galway – Dublin – Athlone - Dublin ส่วนรถโดยสารของ Aircoach ให้บริการเส้นทาง จาก Dublin ไป Cork หรือไป Belfast การซื้อตั๋วโดยสารนั้น ควรซื้อทาง Online เพราะราคาจะถูกกว่า และได้รับส่วนลดค่าเดินทาง

         รถไฟ
         ส่วนมากรถไฟในประเทศไอร์แลนด์ให้บริการจาก Dublin ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นสถานีรถไฟหลัก การลงทุนในการปรับปรุง สถานีให้ดูทันสมัย เป็นความรับผิดชอบ ของรัฐบาล รวมถึงการจัดให้มีการบริการมากขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสาย จาก Dublin-Cork ค่าโดยสาร รถไฟมีหลายแบบ ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายครอบครัว รายละเอียดสามารถหาดูได้จาก เว็บไซด์ นอกจากนั้น ยังสามารถทำการจอง ตั๋วทาง online โดยผู้โดยสารจะได้ราคาตั๋วถูกกว่าการซื้อโดยตรงจากสถานี

         รถราง
         Dublin มีการคมนาคมรูปแบบใหม่ คือ รถราง หรือเป็นที่รู้จักเรียกกันว่า Luas โดยจัดให้บริการ 2 เส้นทางคือ ให้บริการจากใจ กลางเมือง Dublin โดยใช้บริการได้ที่สถานี Connolly ไปทางแถบตะวันตกเฉียงใต้คือ Tallaght และอีกหนึ่งเส้นทาง คือ เส้นทาง ตะวันออกเฉียงใต้ จาก St. Stephenไป Sandyford ต้องซื้อตั๋วโดยสารที่เครื่องขายตั๋วก่อนขึ้นรถราง

         เครื่องบิน
         ไอร์แลนด์ มี 2 สนามบินระหว่างประเทศคือ สนามบิน Dublin และ Shannon และ 6 สนามบินภายในประเทศ

         เรือ
         ผู้โดยสารสามารถใช้การคมนาคมทางเรือ โดยใช้ท่าเรือที่ Shannon เดินทางไปที่เมืองต่าง ๆ

       เวลาและการนับถือศาสนา

         เวลา
         
ประเทศไอร์แลนด์เวลาช้ากว่าประเทศ ไทย 6 ชั่วโมงในหน้าร้อน และในหน้าหนาวเวลาช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

       ศาสนา
          ศาสนาทุกศาสนาเป็นที่ยอมรับและนับถือในประเทศไอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอลิก
       ด้านสุขภาพและสวัสดิการ

          สวัสดิการและด้านสุขภาพ
           ระบบการดูแลด้านสุขภาพในประเทศไอร์แลนด์อยู่ใต้การบริหารของคณะกรรมการส่วน ภูมิภาคซึ่งอยู่ใต้การดูแลและควบคุม โดยกระทรวง สาธารณสุข และเยาวชน ประชากรที่มีรายได้ต่ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโรงพยาบาลส่วน ประชากรที่มีราย ได้สูงก็เสียค่าใช้จ่ายที่สมเหตุ สมผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล การพบแพทย์ปกติเสียค่าใช้จ่ายประมาณ €45.00

          วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสถานบริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น แต่มิได้ให้การดูแล และการ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงดังนั้นนักศึกษาต่างชาติจึงควรทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันสุขภาพ เอกชน โดยสามารถเลือกสถานพยาบาล แพทย์ หรือสถานที่พักรักษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งการรักษาถ้าเกิดอุบัติเหตุ ที่ร้ายแรง การทำประกันสุขภาพของเอกชนนั้นสามารถทำประกัน สุขภาพกับ Voluntary Health Insurance Board (VHI) หรือ BUPA Ireland

       การทำงานPart_Time

          การทำงาน
           นักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะกำลังศึกษาอยู่ และเต็มเวลาในช่วงปิดภาค เรียนถ้าลงเรียนหลัก สูตรเต็มเวลา อย่างน้อย 1 ปี ยกเว้น นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และหลักสูตร Foundation จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานชั่วคราว
       ภาษีและการสูบบุหรี่

          ภาษี
             Personal Public Service (PPS) คือหมายเลขผู้เสียภาษี ตามกฎหมายของประเทศไอร์แลนด์กำหนดให้ประชากรทุกคนที่มี งานทำต้องมีหมายเลข ประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สวัสดิการประกันสังคมตามเมืองที่อาศัยอยู่ โดยเตรียมเอกสารใน การสมัครขอเลข ผู้เสียภาษีดังนี้

          •  พาสปอร์ต
          •  บัตรนักศึกษา
          •  เอกสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ใบเสร็จ ค่าไฟ ค่าแก๊ส หรือ Bank Statement
          •  Garda (Gardai-Police) Registration Card ใบขับขี่รถยนต์ ถ้ามี

          การสูบบุหรี่
              ในเดือนมีนาคม 2004 มีการออกกฎหมายให้เกือบทุกสถานที่ เช่น ที่ทำงาน บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆในประเทศ ไอร์แลนด์เป็น เขต ปลอดบุหรี่ ยกเว้นห้องพักในโรงแรม และที่พักบางที่แบบ Break & Breakfast ได้รับการอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้